Podmínky ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Oceňování Velát s.r.o., IČ 07239157 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou velat@ocenovanivelat.cz .
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen „Plnění smlouvy“),
oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen „Oprávněný zájem“) na ochranu webu před útoky.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Zákonný důvodÚčel údaje zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
plnění smlouvyvyřízení poptávky a odpověď na ni e-mail, tel.číslo, jméno, příjmení, tel. číslo, adresa Kontaktní formulář, příchozí e-maily, telefonáty mailingové, webhostingové společnosti
oprávněný zájemodhalování a prevence útoků na server ip adresa, typ webového prohlížeče, operační systém záznamy serverů webhostingové společnosti

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. Záznamy serverů uchovává správce po dobu 14 dnů.

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27.07.2023